תקנון ותנאי שימוש
כללי
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים.
השימוש במערכת הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי מנהלי המערכת. 
השימוש במערכת מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן.
 
אחריות כלפי תכנים
בעל האתר הינו האחראי הבלעדי על תכניו, מפעילי האתר אינם לוקחים אחריות בגין תכני האתרים.
חל איסור להעלות אל המערכת תכנים ואו קישורים המפנים לקבצים הכוללים תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים ו/או העלולים להסב נזק לאתר או לציבור מסויים, אלא אם כן, זכויות היוצרים שייכים למשתמש, או שיש הסכמת בעל זכויות היוצרים להפצה חופשית ובחינם של התכנים.
מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לפקח על התכנים והמידע המועלים למערכת על-ידי המשתמשים אך אינם מתחייבים לכך, ואינם אחראים בכל אופן שהוא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים למערכת מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.
שירותי המערכת והכלים הניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי המערכת בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים למשתמש, השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
מפעילי המערכת שומרים לעצמם את הזכות למחוק ע"פ שיקול דעת כל אתר המכיל חומר פרסום בכל אחד מחלקי המערכת ואו מידע שפורסם והינו מנוגד לתנאי השימוש באתר, וכן מכל סיבה זו או אחרת. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
מפעילי האתר שומרים את הזכות למחוק באופן אוטומטי אתר ותוכנו שלא ייעשה בו שימוש במשך 2 חודשים, או כל אתר העובר על חוקי תקנון זה, או מכל סיבה הגיונית כזו או אחרת ומבלי לתת דעת כל כך.
 
אחריות
מפעילי המערכת לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות, תמונות קישורים או כל מידע אחר שהמשתמש מפרסם, ללא יוצא מהכלל. השימוש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש הינו האחראי הישיר והיחיד על פעולותיו באתר. השימוש באתר גם מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש פוטר את צוות האתר מכל אחריות שהיא על פעולות הגולש ואו השימוש במידע באתר.
 
גיבוי תכנים
מערכת האתר מגבה מפעם לפעם את האתרים והתכנים אך אינה לוקחת אחריות או מתחייבת להשלמת תכנים שנמחקו ביוזמת בעל האתר או מסיבת תקלה זו או אחרת.
הגיבוי לתכני האתרים באחריותו הבלעדית של בעל האתר. כמו כן בעל האתר לא יבוא בכל טענה כלפי המערכת באוון אובדן חומר, מידע או כל דבר תוכן אחר מאתרו.
בהסכמה לתנאים אלו מסיר בעל האתר את מפעילי האתר מכול סוג של חובה לאחריות התכנים והוא האחראי הבלעדי להם.
 
הגנת הפרטיות
מפעיל המערכת רשאי להתחקות אחר ולתעד את אופן שימושך בשירותים.
מפעיל המערכת רשאי לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאי מפעיל המערכת להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של מפעיל המערכת עצמו ו/או של שלוח מטעמו ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר הספק ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציע מפעיל המערכת.
הינך מאשר בזה כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו אתה עושה שימוש יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.
הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי מפעיל המערכת או מי מטעמו יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על השירותים המתקדמים בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של מפעיל המערכת ו/או של מפעיל המערכת בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל. 
חלק מהשירותים, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת מפעיל המערכת. במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. מפעיל המערכת אינו אחראי לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא ישא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.
 
אבטחת מידע
מפעיל המערכת ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת מפעיל המערכת אינו יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל המערכת לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.
 
דין ומקום שיפוט
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ראשון לציון.
 
שונות
כל השתהות של מפעיל המערכת בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
מפעילת המערכת רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.
במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.